Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (platné od 1.1.2014),

 

je v souladu s § 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění změn a doplňků, součástí kupních smluv, uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi společností Ing. Marian Podleśny, jako dodavatelem a zákazníkem jako odběratelem, jejichž předmětem je dodávka zboží nabízeného na e-shopu www.dilenske-vybaveni.cz:

 

1.1 Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží od dodavatele v České republice.

 

1.2 Kupní smlouva a její náležitosti

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
a) objednávka odběratele, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží a místě dodání,
b) potvrzení objednávky dodavatelem, včetně kalkulace ceny.

Objednávka s dodatkem nebo odchylkou oproti standardně nabízenému produktu:
V případě, že má klient zájem o námi nabízený produkt v nějaké úpravě (jiná barva, úprava tvaru apod.), tak prosíme o sdělení této změny v objednávce. Prověříme možnosti dodání tohoto a-typického produktu a budeme klienta informovat o možnosti dodání už i s nabídkou ceny i termíny. V případě, že nebudeme moci dodat tento a-typický produkt, budeme ho neodkladně informovat.

1.3 Podmínky dodávky zboží

Dodávka se uskutečňuje na místo určení příjemce. Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu na adresu určení zajišťuje a hradí dodavatel (až na výjimky dohodnuté oběma stranami). Odpovědnost za škodu na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí na adrese určení. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny.

Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené prodlením. Dílčí dodávky jsou přípustné.

 

1.4 Platební podmínky

Každý produkt na e-shopu má uvedenu cenu s i bez DPH. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky nebo zaslat zboží na dobírku.

Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku.

 

1.5 Odpovědnost za vady na zboží, záruka za jakost

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje (tj. ode dne převzetí zboží). Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi po převzetí odběratelem a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu a informovat přepravce, se kterým sepíše zprávu (případně postupuje dle pokynů přepravce).

Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne přejímky zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady.

Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele.

Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

 

1.6 Vrácení zboží

Odběratel má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po předchozí dohodě s dodavatelem, nepoškozené, nepoužité a v původním obalu na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel.

Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladů) a popř. vrátí dobropisovanou částku převodem na účet odběratele. Dobropisovaná částka může být snížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním – o tomto by byl klient předem informován, cílem by bylo dosáhnutí dohody mezi oběma stranami.

Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky klienta (a-typický produkt) a není standardním zbožím na e-shopu.

1.7 Ochrana dat a právní souhlas s reklamou

Uznáním Všeobecných obchodních podmínek souhlasí zákazník výslovně s tím, že společnost Ing. Marian Podleśny smí pro účely vlastního marketingu zjišťovat, zpracovávat a využívat osobní data, která jí poskytl zákazník. Zákazník souhlasí zejména s tím, že mu v rámci reklamních akcí společnosti Ing. Marian Podleśny budou e-mailem nebo srovnatelnými způsoby přenosu dat zasílány nevyžádané nabídky. Tento souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna.

 

1.8 Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží z e-shopu www.dilenske-vybaveni.cz uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Ing. Marian Podleśny

Dílenské vybavení / Standmar - Ing. Marian Podlesný
Hlavní třída 380/33
736 01 Havířov - Město
www.standmar.cz - Vše pro odpady
www.dilenske-vybaveni.cz - Vše pro dílnu
e-mail: standmar(zavináč)standmar.cz
e-mail: info(zavináč)dilenske-vybaveni.cz
gsm: +420 731 941 570
IČO: 75875993
DIČ: CZ7610015182
Bank. účet: 1735656339/0800

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.